Onze privacybeleid

 

 

De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons, en wij doen er alles aan om die te beschermen. In dit beleid wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke informatie doen.

De gegevens die u ons verstrekt, zijn hoofdzakelijk persoonsgegevens Nomade Motorhomes leeft nauwgezet de toepasselijke wetgeving na, zowel op dit gebied als op alle andere. We doen dit als volgt:  

Navigeren op onze website

 

U kunt onze site bezoeken, meer te weten komen over onze diensten en ons laatste nieuws en onze blogberichten lezen, zonder dat u ons enige persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.

Het gebruik van bepaalde cookies is echter noodzakelijk om op onze website te kunnen surfen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons cookiebeleid, beschikbaar op https://www.nomade-motorhomes.be/fr/politique-de-cookies.

Een account aanmaken op onze website

Categorieën van gegevens – Dit kan uw naam, voornaam, e-mailadres, login, wachtwoord en telefoonnummer zijn.

Doel van de verwerking – Het aanmaken van een account op onze website stelt u in staat om uw Nomade Motorhomes voertuig te reserveren.

Rechtsgrondslag – De verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet uitvoeren en u onze goederen en diensten niet aanbieden.

Ontvangers van de gegevens – Uw gegevens kunnen worden verwerkt door onze webhost, door de webhost en onze IT-dienstverlener en door verschillende leveranciers van betaaldiensten, voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die wij hen geven. Zij treden in dit verband op als onderaannemer.

Bewaartermijn  -  De gegevens die u ons toevertrouwt worden tot 10 jaar na het einde van onze opdracht bewaard om redenen van aansprakelijkheid. .

Over het algemeen worden de gegevens bewaard gedurende een periode die overeenstemt met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Het beheer van uw aanvraag en het aanbod van onze goederen en diensten

Gegevenscategorieën: het gaat om uw identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) en uw bankgegevens (bankrekening). Het gaat ook om informatie over de aankopen die u doet, de diensten die u gebruikt of de transacties die u op onze site uitvoert (transacties, betalingsgegevens, enz.).

Deze gegevens zijn dus essentieel voor de uitvoering van ons contract. Zonder deze kunnen we onze opdracht niet uitvoeren.

Doeleinden - De gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt om u in staat te stellen gebruik te maken van de goederen en diensten die op onze website worden aangeboden (ze zijn met name noodzakelijk voor elke reservering van een voertuig).

Het stelt ons ook in staat u te factureren voor onze diensten, boetes of andere bedragen die u ons verschuldigd bent en om deze te innen.

Ten slotte zullen de door u verstrekte gegevens ook worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen, en om met u hierover te communiceren.

Rechtsgrondslag - De verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u onze site bezoekt of wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of wanneer u onze winkel bezoekt. 

Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Ontvangers van de gegevens – Uw gegevens kunnen worden verwerkt door onze webhost, door de host en de leverancier van onze IT-diensten, voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die wij hen geven. Zij treden in dit verband op als onderaannemer.

Daarnaast worden gegevens gedeeld met de aanbieders van betaaldiensten die het mogelijk maken om via onze website transacties te verrichten.

Bewaartermijn - De gegevens die u ons verstrekt, worden 10 jaar bewaard, hoofdzakelijk voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, maar ook om redenen van aansprakelijkheid.

Voor klanten treedt de bewaartermijn in werking op het einde van de contractuele relatie.

Indien de bezoeker geen klant wordt als gevolg van het contact, worden de gegevens bewaard gedurende 10 jaar vanaf het laatste contact.

 

Beheer van ongevallen

Gegevenscategorie  Het kan gaan om identificatiegegevens, contactgegevens, verzekeringsgegevens, gegevens uit het ongevallenrapport, inventaris van de inrichting, technische gegevens over het voertuig en gegevens over uw gebruik van het voertuig (aantal kilometers).

Onze voertuigen zijn ook uitgerust met geolocatiesystemen.

Doel – De verwerking van deze gegevens stelt ons in staat om een ongeval op te volgen waarbij een voertuig betrokken is dat eigendom is van Nomade Motorhomes, om te zorgen voor vergoeding van eventuele schade aan het voertuig, of voor juridische stappen die moeten worden ondernomen na een dergelijk ongeval.

De geolokalisatie van voertuigen wordt alleen gebruikt om de veiligheid van het voertuig te garanderen en misbruik van het voertuig te voorkomen. Deze locatie-informatie wordt vervolgens samengevoegd en gebruikt voor statistische doeleinden. 

Rechtsgrondslag - Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op ons rechtmatig belang om het nodige te doen bij incidenten/ongevallen waarbij een of meer van onze voertuigen betrokken zijn.

Geolocatiegegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatig belang om de veiligheid van onze voertuigen te waarborgen en misbruik van voertuigen te voorkomen.

Ontvangers van de gegevens - Wij delen deze gegevens met onze verzekeraars en, in voorkomend geval, met de autoriteiten en de rechtbanken.

Bewaartermijn - Wij bewaren uw gegevens zolang wij u extra-contractueel aansprakelijk kunnen stellen voor schade aan onze voertuigen, dit wil zeggen gedurende een periode van maximaal 10 jaar. 

Wat de bewaartermijn van geolokalisatiegegevens betreft, bewaren wij deze gegevens voor de duur van de huurperiode van het voertuig en totdat het voertuig aan ons wordt terugbezorgd. De gegevens worden vervolgens samengevoegd en gebruikt voor statistische doeleinden. Op dat moment worden alleen de statistische resultaten zodanig gebruikt dat zij niet langer persoonsgegevens zijn.

 

Beheer van onze contractuele relatie 

Gegevenscategorieën - Het kan gaan om uw naam, voornaam, adres of woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, enz.

Doel - Uw contactgegevens worden gebruikt voor het factureren en opvragen van onze diensten of om u op de hoogte te brengen van een wijziging in het contract of het gegevensbeschermingsbeleid (met inbegrip van nieuwe doeleinden).

Deze gegevens zijn dus essentieel voor de uitvoering van ons contract. Zonder deze kunnen we onze opdracht niet uitvoeren.

Rechtsgrondslag - De verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ontvangers van de gegevens – De gegevens worden doorgegeven aan de belasting- en socialezekerheidsinstanties, ons sociaal secretariaat en onze boekhouder. Zij kunnen worden doorgegeven aan onze raadsman of aan een deurwaarder in geval van een gerechtelijke invordering.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door de host van onze website, door de host en leverancier van onze IT-diensten en door verschillende leveranciers van betaaldiensten, voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die wij hen geven. Zij treden in dit verband op als onderaannemer.

Duur – Wij zijn verplicht deze facturatiegegevens te bewaren tot onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen zijn vervallen, dat wil zeggen 7 volledige belastingjaren vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op de datum van aankoop van onze producten of levering van onze diensten.

 

Promotie van onze goederen en diensten

Gegevenscategorieën  Uw contactgegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) kunnen worden gebruikt om onze diensten te promoten.

Doel van de verwerking – Wij verwerken deze gegevens om u mededelingen te sturen over ons bedrijf of over zorgvuldig geselecteerde bedrijven van derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Dit gebeurt in de vorm van een publicatie, via e-mail of een soortgelijke technologie.

Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden van onze producten, diensten en nieuws.

Rechtsgrondslag - Ons rechtmatig belang om onze diensten te promoten of, in sommige gevallen, uw toestemming rechtvaardigt dat wij informatie- of promotieactiviteiten uitvoeren met betrekking tot de diensten van ons bedrijf. Als gevolg daarvan kunt u e-mails, aankondigingen of kennisgevingen ontvangen met marketinginformatie over nieuwe producten en diensten die wij of onze partners aanbieden.

Indien u (nog) geen klant van ons bent, is de verwerking van uw gegevens met het oog op het verzenden van onze nieuwsbrief afhankelijk van uw toestemming.

Indien u reeds klant bent, rechtvaardigt ons rechtmatig belang om onze producten en/of diensten te promoten het feit dat wij informatie- of promotieacties doen voor onze producten en/of diensten.

Ontvangers van de gegevens – Uw contactgegevens kunnen worden doorgegeven aan een elektronische mailingdienst.

Bewaartermijn - Wij bewaren uw contactgegevens voor dit doel totdat u ons vraagt ermee te stoppen.

U kunt ons op elk moment laten weten dat u niet langer advertenties wenst te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de afmeldlink onderaan elke elektronische communicatie die wij u met dit doel toesturen.

 

Statistieken

Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische doeleinden of om statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken. Met deze derden worden echter alleen statistische resultaten gedeeld, zodat zij geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens over u.

 

Bewijs van verwijdering van uw gegevens

Doeleinden – Wanneer u uw recht op wissing uitoefent, bewaren wij de gegevens die nodig zijn om te bewijzen dat de wissing heeft plaatsgevonden. Deze gegevensopslag is uitsluitend bedoeld als bewijs en bevat alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het bewijs van de wissing te leveren.

Rechtsgrondslag – Het bewaren van het bewijs van verwijdering is een wettelijke verplichting die wordt opgelegd door artikel 5.2 van de GDPR, namelijk de verantwoordingsplicht. Deze bepaling vormt de grondslag voor een wettelijke verplichting in de zin van artikel 17 van de GDPR, die een uitzondering op het volledig wissen van gegevens kan rechtvaardigen. Het bewaren van deze gegevens wordt ook gerechtvaardigd door ons rechtmatig belang om te kunnen aantonen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de GDPR.

Gegevenscategorieën – Dit zijn uw naam, voornaam, verzoek om verwijdering, datum van daadwerkelijke verwijdering en de verwijderingslogboeken van de gegevens in de gegevensbank.

Ontvanger van de gegevens – De gegevens opgenomen in het register voor wissingen worden niet doorgegeven aan een andere ontvanger dan de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Duur - Wij bewaren uw gegevens zolang wij aansprakelijk zijn voor het niet voldoen aan verzoeken tot verwijdering, dit wil zeggen gedurende maximaal 10 jaar. 

 

Social media

Gegevenscategorieën – Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot uw account, gegevens met betrekking tot het delen van inhoud of communicatie die u met anderen samen hebt.

Doeleinden – De gegevens die u verstrekt door onze pagina's op sociale netwerken te bezoeken, worden of kunnen gezamenlijk worden verwerkt door het sociale netwerk en de beheerder van deze pagina voor de volgende doeleinden: 

  • het verzamelen van bepaalde gegevens door middel van cookies; 
  • de verbetering van het advertentiesysteem door het sociale netwerk; 
  • het verkrijgen van statistieken over de bezoekers van de pagina. 

Deze gegevens worden door de beheerder van de pagina uitsluitend verwerkt in het kader van zijn rechtmatig belang om statistieken te verkrijgen over de bezoekers van zijn pagina, teneinde zijn pagina op adequate wijze te kunnen promoten. De door het sociale netwerk opgestelde bezoekersstatistieken worden alleen in geanonimiseerde vorm aan de beheerder van de pagina doorgegeven.

Ontvangers van de gegevens – Het doorgeven van de gegevens aan onze werknemers, filialen, leveranciers, externe contractanten of consultants kan noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van dit doel.

Bewaartermijn - Deze gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en u deze bezoekt.

Het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens van elk sociaal netwerk kan worden gevonden door op de volgende links te klikken: 

·        Facebook et Instagram ,

·        Youtube

·        LinkedIn

 

Beveiliging van onze kantoren en onderhoud van onze apparatuur

Gegevenscategorieën – – Dit zijn videobewakingsbeelden.

Doel van de verwerking – Uw gegevens worden verwerkt voor en voor zover nodig om onze infrastructuur te beveiligen.

Rechtsgrondslag – Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op ons rechtmatig belang om onze infrastructuur en de evenementen die er georganiseerd worden, te beveiligen.

Ontvangers van de gegevens – Deze beelden worden aan geen enkele derde doorgegeven. Zij kunnen echter op verzoek worden overgedragen aan de bevoegde politiedienst.

Bewaartermijn - De videobewakingsbeelden worden niet langer dan 30 kalenderdagen bewaard.

 

Gebruik van uw mening/getuigenissen op onze website

Gegevenscategorieën – Wij verwerken uw naam, voornaam of bijnaam, e-mailadres, recensies, opmerkingen, beoordelingen, berichten die u op onze website achterlaat wanneer u een recensie op onze website plaatst.

Doel van de verwerking – Wij verwerken uw gegevens om u in staat te stellen een beoordeling op onze website achter te laten.

Met deze functie kunnen wij onze diensten evalueren en verbeteren.

Rechtsgrondslag – Wanneer u beslist een beoordeling op onze site achter te laten en de daarvoor bestemde velden invult, stemt u in met onze verwerking van de door u verstrekte gegevens met het oog op het plaatsen van uw beoordeling op onze website.

Ontvangers van de gegevens – Uw gegevens zullen aan geen enkele derde worden doorgegeven.

Bewaartermijn - Wij bewaren uw gegevens voor dit doel totdat u al uw meningen van de website verwijdert.

 

 VERSPREIDING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer wij uw gegevens verwerken, kunnen deze in feite worden verwerkt door eender wie van onze werknemers, leidinggevenden, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eender welk lid van onze groep van ondernemingen (onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en elk van haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet. Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven:

·       Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

·       In het kader van elke lopende of toekomstige juridische procedure en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering);

·       Aan de koper (of potentiële koper) van elk bedrijf of activa in ons bezit die wij willen (of overwegen) te verkopen.

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om schending, verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Wij slaan alle door u verstrekte persoonlijke informatie op beveiligde servers op (beveiligd met een wachtwoord en een firewall).

Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden verricht, worden beschermd door encryptietechnologieën.

U erkent dat de overdracht van informatie via het internet intrinsiek onveilig is, en dat wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet worden verzonden, niet kunnen garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

 

WIJZIGINGEN

Wij kunnen dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Wij verzoeken u om deze pagina regelmatig te checken, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie hierover. Wij hebben geen enkele controle over deze sites, en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid, dat wij u verzoeken te raadplegen.

 

In de Europese Unie – Uw gegevens worden in principe alleen opgeslagen op servers die zich in de EU bevinden.

 

Informatie – Dit recht wordt uitgeoefend door middel van dit document. Indien de verwerkte gegevens ook de gegevens van uw personeel omvatten, verbindt u zich ertoe hen van dit document in kennis te stellen.

Toegang en correctie – U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren.

Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons op grond van ons legitiem belang.

Intrekken van uw toestemming – Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u op elk moment terugkomen op deze beslissing, zonder dat de verwerking in het verleden ter discussie wordt gesteld.

Wissen – U kunt het wissen van uw gegevens of de beperking van de verwerking ervan verkrijgen onder de voorwaarden van de artikelen 17 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overdraagbaarheid – De gegevens die u aan ons hebt verstrekt, kunnen in elektronisch formaat aan u of aan een derde die u kiest, worden verstrekt.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, Nomade Motorhomes SRL (gevestigd in de Avenue des Warrois, nr. 28, 1428 Lillois-Witterzee en ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0742 869 946; e-mail: info@nomade-motorhomes.be;  ; tel.: 0492 22 72 23) staat tot uw beschikking voor al uw vragen of verzoeken met betrekking tot bovengenoemde rechten, mits u uw identiteit kunt aantonen. info@nomade-motorhomes.be ; tel : 0492 22 72 23) se tient à votre disposition pour toute question pour toute demande relative aux droits exposés ci-dessus, moyennant justification de votre identité.

 

Indien u meer informatie wenst, of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (rue de la Presse, 35 - 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 - https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte).