Onze algemene voorwaarden

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van onze website (titel I), evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke de vennootschap Nomade Motorhomes BV, waarvan het activiteitencentrum gevestigd is in de Avenue des Warrois 28, 1428 Lillois en geregistreerd onder het nummer BE0742869946 (hierna: de ‘Dienstverlener’), aan de klant  (hierna de ‘Huurder’) tegen betaling een voertuig van het type Motorhome ter beschikking stelt (titel II).  

Algemeen

1.      Definities

·       Bezoeker(s): elke natuurlijke persoon die een verbinding maakt met de Site, ongeacht of hij/zij een account heeft aangemaakt of niet.

·       Site: de website van Nomade Motorhomes waarvan het URL-adres  is en waartoe de Bezoekers toegang hebben. https://www.nomade-motorhomes.be/

·       ·       Overmacht: een gebeurtenis zoals een brand, aardbeving, stroompanne, explosies, burgerlijke onrust, overheidsmaatregelen of reglementaire maatregelen, gebrek aan apparatuur of materialen, onbeschikbaarheid van transportmiddelen, meteorologische omstandigheden, pandemie, staking of elke andere situatie die de levering van het eerder gereserveerde voertuig in het gedrang kan brengen, zoals vertraging door eerdere Huurders, handelingen of nalatigheid van derden (uitgezonderd onderaannemers), of elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de medecontractant valt en die niet kan worden verholpen door het nemen van redelijke maatregelen.

·       Onrechtstreekse schade: de gevolgen van rechtstreekse schade, waaronder, en zonder dat deze lijst hiertoe beperkt blijft, alle financiële of commerciële schade, eender welke commerciële onrust, elke verhoging van de kosten en andere algemene kosten, gederfde winst, verlies van merkimago, elk uitstel of elke verstoring van de project- of bedrijfsplanning (inclusief het uitvallen van aansluitend vervoer (gemiste trein, boot, vliegtuig), verlies van gegevens en de gevolgen daarvan, enz.

·       Intellectuele eigendomsrechten: alle octrooien, auteursrechten, rechten met betrekking tot tekeningen of modellen, merkrechten, handelsnaam, handelsgeheim, knowhow, het recht sui generis met betrekking tot de gegevensbanken, en elk ander recht van immateriële aard (al dan niet geregistreerd) en alle toepassingen daarvan, waar ook ter wereld.

2.     Taal van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. De eventuele vertalingen zijn louter ter informatie.

In geval van een verschil of van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en de vertaling daarvan, zullen de bepalingen in het Frans prevaleren.

3.     Toepassing en wijzigingen 

Nomade Motorhomes behoudt zich het recht voor om deze op elk moment aan te passen of te wijzigen, in het bijzonder om rekening te houden met elke wettelijke, jurisprudentiële of technische evolutie.

De wijzigingen zullen op de meest geschikte wijze ter kennis worden gebracht van de Bezoeker, rekening houdende met de technische mogelijkheden. De Bezoeker wordt aangeraden om systematisch de laatste versie van de algemene voorwaarden te raadplegen, telkens hij verbinding maakt met de Site.

De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling/reservering zullen worden toegepast bij elke bestelling/reservering. 

4.      Tegenstrijdigheid  

De bepalingen van deze algemene voorwaarden die strijdig zouden zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare orde of dwingend recht, worden als niet geschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van het contract in zijn geheel aantast.

5.     Niet-verzaking

Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of verzuim in hoofde van de Dienstverlener zal kunnen worden geïnterpreteerd als een (zelfs gedeeltelijke) verzaking uit zijn hoofde, aan de strikte en volledige uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden.  

6.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgische recht.

 

TITEL I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is de voorwaarden vast te leggen waarbij elke bezoeker toegang kan hebben tot de website (‘Bezoeker’) en kan surfen op de website.

Elke toegang tot de site impliceert de volledige aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.     Aanmaken van een profiel op de website

De Bezoeker kan de site bezoeken om informatie in te winnen over de verschillende voertuigen die de Dienstverlener te huur aanbiedt en over de huurvoorwaarden. De site geeft de Bezoekers ook toegang tot een blog, instructievideo’s en een contactformulier.

De site is toegankelijk voor iedereen.

De Bezoeker kan echter alleen een voertuig op de website van de Dienstverlener reserveren en toegang hebben tot bepaalde functies van de site, als hij een account heeft op de Site.

De Bezoeker maakt een account aan door het daartoe bestemde onlineformulier in te vullen. De Bezoeker garandeert dat de gegevens die hij/zij op het formulier invult correct zijn en up-to-date. De Bezoeker verbindt zich ertoe om juiste en bijgewerkte informatie te verstrekken op het ogenblik dat de account wordt aangemaakt en op elk later ogenblik.

Deze account is uniek en persoonlijk voor de bezoeker. Een Bezoeker kan slechts één account hebben op de Site. Een account kan slechts door een enkele Bezoeker worden gebruikt. De Bezoeker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord dat hij aan geen enkele derde mag doorgeven.

Bij het aanmaken van zijn account, wordt de Bezoeker verzocht uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt.

De Bezoeker is als enige verantwoordelijk, zowel tegenover de Dienstverlener als tegenover derden, voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt door inhoud die hij of zij verspreidt of publiceert op de site of elke andere inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.  

De Dienstverlener behoudt zich de mogelijkheid voor om de account van de Bezoeker op elk ogenblik op te schorten of te verwijderen indien de Bezoeker zich niet aan deze algemene gebruiksvoorwaarden houdt. De opschorting of verwijdering van de account van een Bezoeker geeft de Bezoeker geen enkel recht op enige vergoeding.

2.     Sites van derden  

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd en waarop de Dienstverlener geen enkele controle uitoefent. Bijgevolg is de Dienstverlener niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden.

De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het bezoeken van deze sites van derden.

3.     Betaling via de website  

Om betalingen via de Site mogelijk te maken, doet de Dienstverlener een beroep op INGENICO, een Dienstverlener voor betaaldiensten ( www.ingenico.com/fr ). Het komt de Bezoeker toe om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de gebruikte betaaldienst. www.ingenico.com/fr ) . Il appartient au Visiteur de prendre connaissance des conditions générales et limitations de responsabilité applicables au service de paiement utilisé.

De Dienstverlener wijst elke aansprakelijkheid af voor elke fout of nalatigheid in hoofde van deze derde. De beveiliging van elektronische geldoverdrachten en de uitvoering van betaalopdrachten vallen exclusief onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder van de betaaldienst.

4.      Aansprakelijkheid  

De informatie die door de Dienstverlener op de Site wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter info gegeven. De Dienstverlener kan geen enkele betrouwbaarheidsgarantie geven met betrekking tot alle verstrekte informatie en andere gegevens op de Site, ongeacht of deze door deze zelf, zijn partners en/of elke derde zijn verstrekt. De Bezoeker erkent derhalve dat hij/zij deze informatie en de andere gegevens van de Site die hij/zij krijgt aangeboden, gebruikt op eigen risico.

De Bezoeker garandeert dat de gegevens die hij op de Site vermeldt juist en bijgewerkt zijn. Gebeurt dat niet, dan is de Bezoeker aansprakelijk.

De verplichtingen van de Dienstverlener met betrekking tot de Site zijn middelenverbintenissen.

De Bezoekers zijn zich bewust van het feit dat een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug of een schadelijke inbraak tijdens het gebruik van de Site niet volledig kunnen worden uitgesloten. De Aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af voor elk ongemak of alle schade die toe te schrijven is aan derden, zoals, maar zonder dat het daartoe beperkt blijft:

·          geen internetverbinding, een verbroken of een trage internetverbinding of een trage server of een ander element van de IT-infrastructuur,

·          een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen die via internet of op enige andere wijze worden verspreid, evenals elk gevolg dat eruit voortvloeit op de server of eender welk ander element van de IT-infrastructuur,

·          een poging tot oplichting door phishing (of eender welke andere techniek),

·          verduistering of diefstal van informatie,

·          een computercrash,

·          een gedeeltelijke of totale, tijdelijke of permanente onderbreking van het Platform, door toedoen van een derde partij.

De Dienstverlener behoudt zich de mogelijkheid voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Dienst volledig of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om het onderhoud te garanderen, of om eender welke andere reden. Hij kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welke schade, ongeacht de aard, ingevolge het onbeschikbaar zijn van de Site. Een dergelijke onderbreking geeft de bezoeker geen enkel recht op een schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker, welke de gevolgen ook zijn.

Er wordt geen enkele garantie geboden door de Dienstverlener in geval van verlies, van tijdelijke onbeschikbaarheid of het niet-opslaan van enige inhoud op de Site.

De Dienstverlener kan bovendien niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welke verstoring van het netwerk of van de servers of elke andere gebeurtenis die de toegang tot de Dienst verhindert of belemmert.

Behoudens een zware of opzettelijke fout is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor eender welk verlies of eender welke schade die de Bezoeker zou lijden als gevolg van het gebruik van de site, inclusief in het geval van het gebruik van zijn inloggegevens door anderen, en dit zelfs indien de Bezoeker niet op de hoogte was van dit gebruik.

Bovendien, en ongeacht de dienst of het product geleverd door de Dienstverlener, wijst de Dienstverlener elke aansprakelijkheid af:

·       in geval van Onrechtstreekse Schade;

·       in geval van Overmacht,

·       in geval van tijdelijke of langdurige onbeschikbaarheid van de Site.

Behoudens een andersluidende dwingende wettelijke bepaling, is het totaal bedrag van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot de limiet van zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

De Bezoeker verbindt zich ertoe om de Dienstverlener schadeloos te stellen en te vrijwaren van elk verlies, elke aansprakelijkheid, klacht en schade, inclusief de honoraria van de advocaat, door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de site door de Bezoeker, in strijd met deze algemene voorwaarden of elke wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling.

5.     Intellectuele eigendom

Nomade Motorhomes is de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, met betrekking tot alle gepubliceerde inhoud (inhoud/ vorm) en dit voor alle landen: logo, grafisch charter en plan van de site, teksten, titels van rubrieken, pagina’s, scripts, iconen, pictogrammen, foto’s, video’s, gegevens, statistieken en alle andere redactionele inhoud.

Het is de Bezoeker niet toegestaan de merken, logo’s en domeinnamen die op de Site voorkomen te reproduceren en/of te gebruiken.

Geen enkel element dat de Site samenstelt (teksten, artikels, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, video’s, gegevens, statistieken, enz.) mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geladen, vervormd, doorgegeven of verspreid op eender welke wijze, in welke vorm of via welk medium dan ook, gedeeltelijk of volledig, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Dienstverlener.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Site op eender welke wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Dienstverlener is verboden en zou een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan impliceren van de persoon die dit doet. De Dienstverlener behoudt zich eveneens het recht voor om iedere inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

6.     Bescherming van persoonsgegevens 

Wanneer u de Site bezoekt, een account aanmaakt of instelt, verstrekt u ons persoonlijke informatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons beleid inzake gegevensbescherming en ons beleid inzake cookies.  

 

TITEL II. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De Aanbieder verhuurt aan de Huurder een voertuig van het type ‘motorhomes’ onder de volgende algemene huurvoorwaarden.


1. De huurder

De Huurder erkent dat de Dienstverlener de volle eigenaar blijft van het gehuurde voertuig. Bijgevolg mag de Huurder het voertuig in geen geval te koop aanbieden, overdragen, onderverhuren, uitlenen of hypothekeren aan eender welke derde partij.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er sprake van aansprakelijkheid van de hoofdbestuurder, die wordt geïdentificeerd in de bon voor de terbeschikkingstelling van het voertuig, en wiens rijbewijs de Dienstverlener kopieert, ongeacht wie het voertuig daadwerkelijk bestuurt.

De Huurder verklaart dat de hoofdbestuurder van het voertuig de afgelopen 3 jaar maximaal 1 ongeval heeft gehad waarbij hij in fout was.

De Huurder garandeert dat de documenten en de informatie die hij bezorgt aan de Dienstverlener (inclusief de identiteitsdocumenten, rijbewijs, en elk ander officieel document) geldig en wettelijk zijn.

2. Gebruik van het voertuig  

De Huurder zal het voertuig in normale omstandigheden gebruiken en hij/zij zal zich gedragen als een normaal en zorgvuldig persoon. De huurder zal instaan voor het onderhoud van het voertuig en de toebehoren gedurende de hele huurperiode.

De Huurder mag geen wijzigingen of veranderingen aan de binnen- of buitenkant van het voertuig aanbrengen, tenzij hij/zij vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener heeft bekomen.

Het is formeel verboden:

·       om te frituren in het voertuig;

·       om te roken in het voertuig;

·       om stekkerdozen te gebruiken op 12 volt-stopcontacten;

·       om stickers te plakken of stickers te verwijderen die door de Dienstverlener zijn aangebracht. Er zal een boete worden geëist van € 75 per geplakte, verwijderde of beschadigde sticker;

·       om mensen of goederen te vervoeren tegen betaling;

·       om het voertuig te gebruiken om te slepen, voor pechverhelping of om een ander voertuig te duwen;

·       om het voertuig te overbelasten;

·       om het te gebruiken voor reclamedoeleinden;

·       om van de rijbaan af te rijden;

·       om te rijden in een land dat niet vermeld staat op de groene kaart van het voertuig;

·       om ontvlambare, explosieve, giftige of gevaarlijke stoffen in het voertuig te vervoeren;

·       om het voertuig te gebruiken voor het plegen van misdrijven, delicten en andere inbreuken;

·       om met het voertuig deel te nemen aan sportevenementen, festivals of andere bijeenkomsten indien de omgeving, de regels voor deelname aan het evenement en de inrichting van de site onvoldoende veiligheid van het voertuig waarborgen. Deze deelname is bijvoorbeeld verboden indien de organisator van het evenement geen aangepaste parking heeft voorzien voor campers.

Voor elke overtreding van de hierboven opgesomde verbodsbepalingen is de Huurder een forfaitair bedrag verschuldigd van 250 euro boete.

Huisdieren worden aanvaard onder voorbehoud van een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener en het betalen van een supplement voor een specifieke antiallergische reiniging. Niettegenstaande de toestemming gegeven door de Dienstverlener, zal alle schade veroorzaakt door het dier door geen enkele verzekering worden gedekt en alle herstellingen zullen ten laste van de Huurder zijn. 

De Huurder verbindt zich ertoe om regelmatig de bandendruk, het olie-, AdBlue- en koelvloeistofpeil regelmatig te controleren en indien nodig bij te vullen, tenzij de lampjes dat al eerder hadden aangegeven.

De Huurder verbindt zich ertoe de Dienstverlener onmiddellijk te verwittigen na het opmerken van een technisch of mechanisch defect of enige andere gebeurtenis die het goede verloop van de volgende verhuring in het gedrang kan brengen.

3. Huurtermijn en vertraging

De huurder dient zich strikt te houden aan de uren waarop het voertuig door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld.

De Huurovereenkomst treedt in werking op de dag dat de Huurder het voertuig afhaalt.

De huur wordt afgesloten voor de periode die op het reserveringsformulier staat vermeld.

In geval van een laattijdige teruggave zal de Huurder een vergoeding van € 50/uur moeten betalen die begint te lopen na de uiterlijke datum voor de teruggave en dit ongeacht de eventuele schadevergoeding die de Dienstverlener zou kunnen eisen van de Huurder krachtens deze algemene voorwaarden.


Bij wijze van uitzondering impliceert de vertraging die te wijten is aan een technisch defect dat niet het gevolg zou zijn van een verkeerd gebruik of de niet-naleving van de voorwaarden van dit contract of de vertraging die te wijten is aan een geval van overmacht dat voor het einde van dit contract per e-mail aan de Dienstverlener werd gemeld, geen betaling van de vertragingsvergoeding.

In elk geval geeft de teruggave van het voertuig door de Huurder voor de voorziene datum van teruggave geen recht op enige terugbetaling.

4. Uurregeling

De verhuurweek start op zaterdag vanaf 15 uur in het tussen- en laagseizoen, om 17 u in het hoogseizoen, en ze eindigt op de volgende zaterdagmorgen tussen 9 uur en 11 uur, op afspraak en in functie van de planning die werd opgesteld door de Dienstverlener.

In het tussen- en laagseizoen is vertrekken mogelijk van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen.

Huren voor een weekend of een midweek is enkel mogelijk in het tussenseizoen en het laagseizoen.

Het weekend start op vrijdag tussen 15 uur en 17 uur en eindigt op maandag tussen 9 uur en 11 uur.

Een midweek begint op maandag om 15 uur en eindigt op de daaropvolgende vrijdag om 10 uur.

Op de reserveringsbon staan het vertrek- en het inleveruur voor het voertuig vermeld. Deze tijden vermeld op de reserveringsbon zijn in elk geval bindend en moeten door de Huurder worden gerespecteerd.

5. Reservering 


De reserveringen zijn definitief wanneer een voorschot van 50 % van het huurbedrag is betaald.

Het saldo moet minstens 30 kalenderdagen voor de voorziene datum van vertrek worden betaald.

Annulering

In geval van annulering van de huur door de Huurder, blijft het voorschot in ieder geval verworven door de eigenaar en zal het niet worden terugbetaald.

Indien de annulering gebeurt in de maand voorafgaand aan de datum van de geplande huur, zal het bedrag eveneens door de Dienstverlener worden ingehouden als schadevergoeding wegens gederfde winst.

Het staat de Huurder vrij een annuleringsverzekering af te sluiten.

Herroepingsrecht  

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de Huurder niet over een herroepingsrecht in geval van huur van een voertuig, aangezien de huurovereenkomst voorziet in een specifieke uitvoeringstermijn.

8. Teruggave van het voertuig aan de Huurder

8.1. Staat van het voertuig 

De Dienstverlener geeft aan de Huurder een voertuig ter beschikking dat de kenmerken heeft zoals beschreven op de reserveringsbon die de Huurder heeft ontvangen en ondertekend.

Het onderhoud (zowel van de motor als van de binnenkant van het voertuig) wordt voor elk voertuig vóór vertrek gepland.

Het voertuig moet aan de Huurder worden overhandigd in perfecte staat, zowel wat het koetswerk, de mechanische onderdelen als het interieur en de bekleding betreft, zonder enige merkbare schade, met uitzondering van zichtbare schade die op het overhandigingsdocument moet worden vermeld.

Het afgiftedocument biedt de mogelijkheid om in aanwezigheid van de partijen een beschrijving van het voertuig op te stellen bij ontvangst, en vervolgens bij inlevering.

Het voertuig wordt ook geleverd met alle wettelijk vereiste boorddocumenten en accessoires (brandblusser, driehoek, EHBO-kit).

Bij het overhandigen van de sleutels zal de Huurder een voertuig krijgen dat netjes is gereinigd, met volle gas-, brandstof-, AdBlue- en watertanks. Hij verbindt zich ertoe het voertuig in dezelfde staat terug te bezorgen.

Het voertuig is ook uitgerust met een ‘all-in kit’. Vooraleer het voertuig ter beschikking wordt gesteld, wordt een beschrijving opgemaakt van alle onderdelen van de all-in kit. Deze beschrijving is evenals de prijs van elk artikel te vinden in de logistieke map die bij het voertuig wordt geleverd. Elk beschadigd en/of ontbrekend voorwerp/materiaal zal aan de klant worden gefactureerd voor het bedrag voorzien in de documentatie.

8.2. Privévoertuig van de Huurder:

De Huurder kan zijn/haar privévoertuig op de parking van de Dienstverlener laten staan gedurende de huurperiode van het voertuig.

In dit geval staat de Dienstverlener niet in voor enige bewaking. Bovendien valt elke schade aan of diefstal van of in het privévoertuig van de Huurder op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener, en blijft dit de volledige verantwoordelijkheid van de Huurder.
 

9. Ophalen van het voertuig door de Dienstverlener

Alle verbruiksgoederen moeten volledig zijn bijgevuld wanneer het voertuig wordt terugbezorgd aan de Dienstverlener.

Het voertuig moet zowel gereinigd aan de buiten- als aan de binnenkant worden teruggebracht, de vuilnisbakken moeten verwijderd zijn, de toiletcassette en de tank met het afvalwater moeten zijn leeggemaakt.

Het koetswerk in polyester of in aluminium moet zonder druk worden gewassen met zeepwater zonder schoonmaakmiddelen en met een zachte spons. Het niet-naleven van deze richtlijnen zal automatisch resulteren in krassen en kleurafwijkingen op het koetswerk in polyester.

Indien het voertuig niet naar behoren is gereinigd of bijgevuld, heeft de Dienstverlener het recht om schadevergoeding te eisen. Het bedrag van deze vergoeding varieert in functie van het soort reiniging of vulling dat vereist is, namelijk: (niet-beperkende lijst)

·       schoonmaken van de binnenkant; de l'intérieur ;

·       koetswerk wassen;

·       toiletten leegmaken;

·       afvalwater ledigen;

·       het niet-bijvullen van de tanks voor diesel en AD Blue;

·       aanwezigheid van olie in de watertank;

·       …

Le prix de chaque formule de nettoyage est indiqué dans la farde logistique présente dans les véhicules de location. 

Bij teruggave van het voertuig en afhankelijk van de logistieke vereisten, moet de controle van het voertuig en van al het materiaal dat wordt geleverd door de Dienstverlener niet noodzakelijk in aanwezigheid van de Huurder gebeuren.

De Huurder aanvaardt bijgevolg dat de controle van het voertuig kan gebeuren zonder zijn aanwezigheid en dat zijn waarborg pas zal worden teruggegeven als het voertuig werd gecontroleerd door een lid van het team van Nomade Motorhomes.

Als het voertuig wordt teruggegeven zonder dat de Dienstverlener aanwezig is, dan blijft hij volledig verantwoordelijk voor het voertuig tot de Dienstverlener het in bezit neemt op de eerstvolgende dag dat de bedrijfsruimte van de Dienstverlener open is. Alle schade (met name in geval van diefstal, brand of elke andere schade) aan het voertuig tussen het moment dat het voertuig wordt achtergelaten door de Huurder en wordt opgehaald door de Dienstverlener valt volledig ten laste van de Huurder.

Het voertuig mag enkel zonder dat de Dienstverlener aanwezig is, worden teruggegeven na een voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Huurder. Deze overeenkomst vermeldt de datum, het uur en de plaats van teruggave.

10. Prijzen

10.1. Prijzen 

De huurprijs is de prijs die vermeld staat op de reserveringsbon. Hij is uitgedrukt in euro’s en omvat alle kosten. 

10.2. Voorschot  

Het voorschot bedraagt 50 % van de huurprijs inclusief alle taksen en alle opties. De betaling van het voorschot maakt de reservering definitief.

De betaling kan gebeuren met een kredietkaart (Visa en Mastercard) of Bancontact, via bankoverschrijving of op de rekening vermeld op de reserveringsbon. De kredietkaart zal onmiddellijk worden gedebiteerd op het moment van de transactie.

10.3. Saldo 

Het saldo moet ten minste 30 kalenderdagen voor vertrek worden betaald.

10.4. Waarborg 

Het bedrag van de waarborg wordt vermeld op de bestelbon. De waarborg kan op de dag van vertrek contant worden betaald of met een bankkaart.

Het voertuig kan niet aan de Huurder worden geleverd als de waarborg niet werd betaald of indien het bedrag dat beschikbaar is op de kaart van de Huurder onvoldoende is om de hele waarborg te dekken.

Bij de teruggave van het voertuig of binnen een termijn van 30 dagen volgend op de teruggave en na te zijn overgegaan tot een beschrijving bij ontvangst, zal de Dienstverlener het niet-gebruikte deel van de waarborg teruggeven, met name het bedrag van de waarborg, desgevallend na aftrek van de diverse bedragen. 

De borg zal alleen worden terugbetaald via een bankoverschrijving, ongeacht hoe deze oorspronkelijk werd geïnd.

Worden op de borgsom ingehouden, de kosten in verband met de borg / veroorzaakt door (niet-beperkende lijst):

  • Elke schade aan de binnen- en buitenkant van het voertuig;
  • Verlies of beschadiging van het materiaal geleverd in de all-in kit;
  • Het verlies of de beschadiging van optioneel materiaal;
  • Bijvullen van brandstof en verbruiksgoederen;
  • Extra kilometers;
  • Boetes, administratieve kosten, alle niet door de verzekering gedekte reparatiekosten.

In geval van een ongeval wordt de waarborg volledig gebruikt voor het betalen van de franchise en de kosten veroorzaakt door de procedure. In dit geval wordt geen enkel bedrag teruggevorderd door de Huurder.

In het geval dat de Huurder het beschadigde voertuig teruggeeft, zal de waarborg aan de Huurder worden terugbetaald nadat een bestek voor de herstelwerken werd opgemaakt door de Dienstverlener.

Indien het bedrag dat moet worden ingehouden op de waarborg niet onmiddellijk kan worden geschat of indien de verantwoordelijkheid voor de schade niet onmiddellijk wordt toegewezen, dan kan de Dienstverlener de hele borgsom inhouden tot de zaak is opgelost.  

In geval van schade die niet onmiddellijk kan worden vastgesteld, zal de Dienstverlener een prijsopgave mogen vragen aan een erkende hersteller, teneinde de desbetreffende schade te kunnen vaststellen.

In het geval de aansprakelijkheid niet onmiddellijk kan worden toegewezen, zal de Dienstverlener een beroep doen op zijn verzekeringsmaatschappij die een deskundige zal inschakelen. Indien de borgsom niet voldoende is om alle door de Huurder gemaakte kosten te dekken, dan zal de Dienstverlener de resterende kosten aan deze factureren.

10.5 Betalingsachterstand

Indien het saldo of de waarborg niet werden betaald binnen de 30 kalenderdagen voor vertrek, zal de huur automatisch nietig worden verklaard, zonder vergoeding. In dit geval blijft het voorschot ingehouden door de Dienstverlener.

Bovendien kan de Dienstverlener de betaling vorderen van het volledige bedrag als schadevergoeding voor de door de Dienstverlener geleden gederfde winst.

10.6 Betaalmiddelen  

Betaling met Visa en Mastercard

Bij betaling met een creditcard wordt het saldo 30 dagen voor de aanvang van uw reservering automatisch gedebiteerd.

Het bedrag van de waarborg zal op diezelfde creditcard worden gereserveerd. Het gereserveerde bedrag zal worden gedebiteerd ter vergoeding van de schade die werd vastgesteld bij inlevering van het voertuig zoals vermeld in punt 10.4. hierboven.

Betaling via Bancontact

De Huurder blijft het saldo en de waarborg verschuldigd volgens de aangekondigde termijnen via het betaalmiddel van zijn keuze. Er zal een mail worden gestuurd om over te gaan tot het betalen van de resterende verschuldigde bedragen.

Indien het saldo of de waarborg niet op tijd worden betaald, dan zal de reservering automatisch geannuleerd worden, zonder schadevergoeding. Het voorschot van  50 % zal door de Dienstverlener worden ingehouden als schadevergoeding. Bovendien kan de Dienstverlener de betaling van het volledige bedrag eisen als schadevergoeding van de door de Dienstverlener geleden gederfde winst.

In geval van een betaling via overschrijving of Bancontact zal de waarborg binnen de 30 kalenderdagen na de datum van teruggave worden terugbetaald aan de Huurder, na zich ervan te hebben vergewist dat de Huurder deze bepalingen heeft nageleefd.

11.  Boetes

De Huurder blijft aansprakelijk voor alle boetes die betrekking hebben op het gehuurde voertuig en die tijdens de huurperiode zijn ontstaan (verslagen (hierna ‘pv’s’), boetes en diverse kosten die door de autoriteiten worden geëist), zelfs als ze zijn gericht aan de Dienstverleners en/of als ze worden bezorgd na de teruggave van het voertuig door de Huurder.

De Huurder blijft aansprakelijk voor alle boetes die betrekking hebben op het gehuurde voertuig en die tijdens de huurperiode zijn ontstaan (verslagen (hierna ‘pv’s’), boetes en diverse kosten die door de autoriteiten worden geëist), zelfs als ze zijn gericht aan de Dienstverleners en/of als ze worden bezorgd na de teruggave van het voertuig door de Huurder.

Elke betalingsachterstand zal worden verhoogd met herinneringskosten en dossierkosten.

11. Aansprakelijkheid

Deze clausules beperken de aansprakelijkheid van de Dienstverlener. Zij worden opgemaakt onder voorbehoud van elke andersluidende dwingende wettelijke bepaling.

De Dienstverlener wijst elke aansprakelijkheid af voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens de huurperiode en die niet werden veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van de Dienstverlener.

De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor verloren, gestolen of beschadigde persoonlijke bezittingen tijdens de huurperiode, noch voor schade aan de binnenkant of de buitenkant van het voertuig te wijten aan vandalisme, diefstal, weersomstandigheden of een andere handeling die geen verband houdt met een handeling of een nalatigheid van de Dienstverlener.

Gedurende de hele huurperiode is de Huurder verantwoordelijk voor elk verlies, elke beschadiging of diefstal van het voertuig en zijn uitrusting en toebehoren. Met uitzondering van de gevallen die worden vermeld in de verzekeringsovereenkomst is de Huurder aansprakelijk voor de diefstal van onderdelen of toebehoren van het voertuig, en voor alle schade veroorzaakt aan het voertuig, of dit nu het gevolg is van een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid in hoofde van de Huurder, passagiers, werknemers, gebruikers of een derde.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt aan de Huurder of aan derden door het gebruik van het voertuig, noch voor technische defecten die worden veroorzaakt door de Huurder zelf.

De Huurder is ook als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het bijvullen van de tanks met ongeschikte brandstoffen/bijvulling. (Gas, LPG, proper water, AdBlue, Diesel).

 

12.  Immobilisatie of onbeschikbaarheid van het voertuig  

12.1. Immobilisatie of onbeschikbaarheid van het voertuig veroorzaakt door de Huurder

Indien het voertuig geïmmobiliseerd is en de immobilisatie te wijten is aan een feit of nalatigheid in hoofde van de Huurder (bijvoorbeeld in geval van de niet-teruggave van de documenten met betrekking tot het voertuig door de Huurder, ingevolge een ongeval, pech of een andere reden), dan zal de Huurder gedurende de volledige periode van de immobilisatie de volledige huurprijs van het voertuig moeten betalen aan het gewone tarief voor de huurperiode, ongeacht elke andere schadevergoeding.

 

12.2. Immobilisatie of onbeschikbaarheid van het voertuig die niet te wijten is aan een feit in hoofde van de Huurder

De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk of is geen enkele vergoeding verschuldigd wegens Overmacht indien hij in de onmogelijkheid verkeert om het voertuig op het geplande tijdstip ter beschikking te stellen.

In dit geval zal de Dienstverlener, voor zover dat mogelijk is, een voertuig ter beschikking stellen van de Huurder van een categorie of model dat vergelijkbaar is met het voertuig gereserveerd door de Huurder.

A Als dat niet lukt: :

·       Indien het voertuig minder dan 24 uur onbeschikbaar is, dan zal pro rata een korting worden toegepast.

·       Indien de onbeschikbaarheid langer duurt, zullen alle ontvangen bedragen aan de Huurder worden terugbetaald, zonder een andere bijkomende compensatie.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener in geval van immobilisatie van het voertuig beperkt tot de terugbetaling van de dagen van niet-verhuring als gevolg van immobilisatie. De Dienstverlener is er geenszins toe gehouden om over te gaan tot het herstellen van de andere gevolgen die voortvloeien uit de immobilisatie van het voertuig.

13. Hoofdelijkheid

Indien de huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de Dienstverlener en verschillende Huurders, dan zijn deze Huurders hoofdelijk aansprakelijk voor het naleven van deze algemene voorwaarden.

14. Verzekeringen

De Dienstverlener heeft een verzekering afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de Huurder.

De Dienstverlener heeft ook een omniumverzekering afgesloten voor brand, diefstal en eigen schade.

De voorwaarden van deze verzekering voorzien in een franchise van een bedrag dat per afzonderlijk schadegeval wordt vastgelegd door de verzekeraar naargelang het motorhome-model.

Er werd een reisbijstandsverzekering afgesloten voor de motorhome.

Een Bijstandsverzekering voor België en het buitenland is voorzien voor het voertuig en de inzittenden.

De Huurder erkent kennis te hebben genomen van de vermelde  en verbindt zich ertoe om de  van deze verzekeringen na te leven. polices d’assurances   les termes et conditions  de ces assurances.

Bovendien zijn de verzekeringspolissen die de Dienstverlener met betrekking tot het voertuig heeft afgesloten, terug te vinden in de documentatiemap die met het voertuig wordt meegeleverd. 

 

Het is voor de bestuurder verboden om te rijden onder invloed van alcohol, drugs, verdovende producten of medicijnen waarvan de dosering niet wordt aanbevolen om een voertuig te besturen.

De Huurder mag enkel reizen in de landen vermeld op de groene kaart.

Het staat de Huurder vrij een annuleringsverzekering af te sluiten.

De Huurder verbindt zich ertoe om samen te werken met de Dienstverlener en de verzekeraar. Hij zal alle nuttige informatie verstrekken betreffende de omstandigheden van het ongeval, de identiteit van de tegenpartij en van diens verzekeraar, de identiteit van de getuigen en van de autoriteiten die een proces-verbaal opmaken.

15. Ongevallen, defecten en herstellingen

Enkel de verzekeraars zijn bevoegd om de aansprakelijkheid van derden te bepalen.

In geval van een ongeval verbindt de Huurder zich ertoe de volgende procedure te volgen:

-        De Dienstverlener op de hoogte brengen van het incident zodra het zich voordoet  (contactnummer staat op de voorruit).

-        Desgevallend de autoriteiten op de hoogte brengen.

-        Bewijzen verzamelen over de omstandigheden van het incident (foto’s, identiteit en contactgegevens van getuigen, pv van de politie …).

-        Het ongevallenrapport invullen met de betrokken personen.

 

-        Het voertuig niet verplaatsen en niet proberen om zelf herstellingen uit te voeren. Het voertuig niet achterlaten / niet achterlaten zonder de nodige maatregelen te nemen.

 

-        Desgevallend contact opnemen met de bijstandsdienst (het nummer van de bijstandsdienst staat vermeld op de voorruit van elk voertuig, evenals op de papieren van het voertuig).

Het gehuurde voertuig wordt verzekerd door de fabrikant. Alle herstellingen moeten worden uitgevoerd bij een erkende dealer van het desbetreffende merk, ook als de Huurder van mening is dat deze buiten de garantie of garantieperiode vallen.

Voor herstellingen voor een bedrag van meer dan € 74 zal de Huurder eerst de toestemming moeten vragen van de Dienstverlener, hetzij telefonisch, hetzij via mail. De toestemming zal worden gegeven via mail, wat het enige bewijs is van de toestemming die door de Dienstverlener werd gegeven.

De Huurder zal vragen om een factuur op te maken op naam van de Dienstverlener.

Vervangen onderdelen moeten worden teruggebracht zodat ze kunnen worden onderzocht door de dealer van het merk, of in geval van een geschil door een deskundige.

Eventuele extra sleepkosten zullen namens de Dienstverlener afzonderlijk gefactureerd worden.

Enkel de facturen voor sleepkosten en herstellingen opgemaakt namens de Dienstverlener geven aanleiding tot terugbetaling door de Dienstverlener, op voorwaarde dat wordt erkend dat de Huurder geenszins aansprakelijk is voor de feiten of gebeurtenissen die tot deze kosten hebben geleid.

In het geval deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de herstelkosten voor rekening van de Huurder zijn.

Het is voor de Huurder verboden om het voertuig achter te laten zonder het schriftelijk akkoord van de Dienstverlener, zelfs in geval van pech of een ongeval.


16. Einde van de huurovereenkomst

16.1. Ontbinding van de overeenkomst

De huurovereenkomst wordt ontbonden van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter in geval van:

-       Niet-betaling van de waarborg de dag voordien of uiterlijk de dag van vertrek;

-       Het saldo van de huurprijs wordt niet betaald binnen de maand die voorafgaat aan de aanvang van de huurperiode.

In dit geval wordt het voorschot door de Dienstverlener ingehouden als schadevergoeding.

16.2. Ontbinding van de overeenkomst 

In geval van faillissement, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, verklaring van ongeschiktheid, opsluiting, vrijspraak of ontbinding van de vennootschap van de Huurder, conservatoir of uitvoerend beslag op het voertuig, administratieve vordering of het niet-naleven van de verplichtingen door de Huurder, zal deze overeenkomst onmiddellijk worden ontbonden zodat de Dienstverlener de motorhome kan recupereren en dit, exclusief op kosten van de Huurder, zonder dat een vonnis of een administratieve beslissing nodig is.

Deze laatste ziet af van elk retentierecht op de motorhome dat aan de Dienstverlener moet worden gevraagd.

17. Overmacht 

In geval van Overmacht, is de Dienstverlener die in de onmogelijkheid verkeert om het voertuig te leveren binnen de 24 uur na aanvang van de huur geenszins aansprakelijk voor de niet-levering en is hij ook geen enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 12.2. is van toepassing.

18. Persoonlijke gegevens  

Teneinde de huurovereenkomst af te sluiten verwerkt de Dienstverlener persoonsgegevens van de Huurder.  De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de huurovereenkomst.

De Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake het verwerken van persoonsgegevens en het gegevensbeschermingsbeleid waarnaar wij verwijzen (). www.nomade-motorhomes.be/fr/politique-de-confidentialite ).

19. Arbitrage

Elk geschil tussen beide partijen betreffende de pech en de schade veroorzaakt aan het voertuig, de oorzaken, de verantwoordelijkheden en de herstelkosten zal definitief en zonder verhaal worden beslecht door een autodeskundige die in onderling overleg werd aangesteld door de partijen.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van Namen zijn bevoegd om vonnissen te vellen in geval van geschillen.

21. Slotbepalingen  

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.